ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 34
เมื่อวาน : 100
สัปดาห์นี้ : 657
สัปดาห์ที่แล้ว : 726
เดือนนี้ : 3,324
เดือนที่แล้ว : 3,546
ทั้งหมด : 340,261
วันนี้ : 28
เมื่อวาน : 103
สัปดาห์นี้ : 560
สัปดาห์ที่แล้ว : 496
เดือนนี้ : 2,355
เดือนที่แล้ว : 2,061
ทั้งหมด : 217,102

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกจุฬาฯ

วัตถุประสงค์
        เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแสวงหาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันจะเป็นการยกระดับงานวิจัยของคณะฯ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัย
  1. คณาจารย์กรอกแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน พร้อมยื่นรายงานที่เป็นผลของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากแหล่งทุนว่าเป็นรายงานของโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยเงินสนับสนุนจะเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกจุฬาฯ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
  2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ มีมติอนุมัติการสนับสนุน ฝ่ายวิจัยดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ และรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ในการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.