ฝ่ายวิจัย
ค้นหา:
ผู้วิจัย:
ชื่อโครงการวิจัย:
ประเภท:
select
ปี:
select
 
วันที่อนุมัติ:
ถึง
วันที่สิ้นสุด:
ถึง

ชื่อโครงการวิจัยผู้วิจัยประเภทวันที่อนุมัติ
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 หน้าที่ 1 จาก 20, รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 396.
A New Approach for Compliance Checking in Service Compositionศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Li Da Xu
Wattanee Viriyasitavat
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)07/07/2557
A critique on the Corruption Perceptions Index: An interdisciplinary approachรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/07/2563
A Fast and Efficient Approach for Genomic Selection with High-Density Markersรศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
William M. Muir
Xianran Li
Dabao Zhang
Min Zhang
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/05/2556
A Neuro-Fuzzy Ease of Movement Indicator for Intelligent Stock Trading Decisionsผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล
วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุูธยา
งานวิจัย (แนวทางที่ 1)12/05/2553
A Novel Architecture of Requirements and Services in Workflowsศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Li Da Xu
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)07/07/2557
A Novel Multi-Objective Optimization Based Evolutionary Algorithm for Optimize the Services of Internet of Everythingศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Gaurav Dhiman
Sandeep Kautish
shailendra pratap singh
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)12/07/2566
A quantitative method for benchmarking fair income distributionผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)19/10/2565
A scaling perspective on the distribution of executive compensationผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/07/2563
A simple method for estimating the Lorenz curveผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)03/05/2565
A simple method for joint evaluation of skill in directional forecasts of multiple variablesผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)01/11/2566
A simple method for measuring inequalityผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/07/2563
A Study of Perceptions of Organization's Strategies for Competition in Marketsรศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)03/09/2557
A universal model for the Lorenz curve with novel applications for datasets containing zeros and/or exhibiting extreme inequalityผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)26/06/2566
Accelerating Adoption of New Products of Thai Consumers: The Moderating Roles of Self-Brand Concept and Reference Groupรศ.ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)22/06/2559
Accountability perception of Thai Government: to whom and what countsรศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
รศ.ดร.แพร กีระสุนทรพงษ์
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)24/04/2562
Adaptive sentiment analysis using multioutput classification: a performance comparisonรศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Taqwa Hariguna
Khaled Mofawiz Alfawaz
Bakri Bin Madon
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)12/07/2566
Adoption of E-hailing applications: A comparative study between female and male users in Thailandรศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
ชญานี เตชะพูลผล
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)20/06/2561
Adoption of mobile banking services: An empirical examination between Gen Y and Gen Z in Thailandรศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
สุพิชชา วงศ์ประสพชัย
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)07/03/2561
An Alternative Functional Form for the Lorenz Curve with Empirical Applicationsผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)26/05/2566
An alternative method to test scale invarianceผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/07/2563
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.