ฝ่ายวิจัย
ค้นหา:
ผู้วิจัย:
ชื่อโครงการวิจัย:
ประเภท:
select
ปี:
select
 
วันที่อนุมัติ:
ถึง
วันที่สิ้นสุด:
ถึง

ชื่อโครงการวิจัยผู้วิจัยประเภทวันที่อนุมัติ
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 หน้าที่ 1 จาก 17, รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 337.
A New Approach for Compliance Checking in Service Compositionรศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Li Da Xu
Wattanee Viriyasitavat
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)07/07/2557
A critique on the Corruption Perceptions Index: An interdisciplinary approachรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
อ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/07/2563
A Fast and Efficient Approach for Genomic Selection with High-Density Markersผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
William M. Muir
Xianran Li
Dabao Zhang
Min Zhang
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/05/2556
A Neuro-Fuzzy Ease of Movement Indicator for Intelligent Stock Trading Decisionsผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล
วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุูธยา
งานวิจัย (แนวทางที่ 1)12/05/2553
A Novel Architecture of Requirements and Services in Workflowsรศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
Li Da Xu
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)07/07/2557
A scaling perspective on the distribution of executive compensationผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/07/2563
A simple method for estimating the Lorenz curveผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)03/05/2565
A simple method for measuring inequalityผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/07/2563
A Study of Perceptions of Organization's Strategies for Competition in Marketsรศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)03/09/2557
Accelerating Adoption of New Products of Thai Consumers: The Moderating Roles of Self-Brand Concept and Reference Groupรศ.ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)22/06/2559
Accountability perception of Thai Government: to whom and what countsรศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
รศ.ดร.แพร กีระสุนทรพงษ์
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)24/04/2562
Adoption of E-hailing applications: A comparative study between female and male users in Thailandรศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
ชญานี เตชะพูลผล
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)20/06/2561
Adoption of mobile banking services: An empirical examination between Gen Y and Gen Z in Thailandรศ.ดร.อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
สุพิชชา วงศ์ประสพชัย
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)07/03/2561
An alternative method to test scale invarianceผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)15/07/2563
An Analysis of a Variation of Hit-and-Run for Uniform Sampling from General Regionsรศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
Robert L. Smith
Zelda B. Zabinsky
งานวิจัย (แนวทางที่ 1)11/08/2553
An Analysis of Pension Design and Savings and Retirement Decisions in Emerging Markets: Survey Evidence from the Thai Government Pension Fundรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
Iain Clascher
David Hillier
Allan Hodgson
SunthareeLhaopadchan
งานวิจัย (แนวทางที่ 1)25/03/2552
An Analysis of Thai Listed Hotels: Financial and Operational Performanceรศ.ดร.ศลิษา ภมรสถิตย์
ผศ.ดร.พันธุมดี เกตะวันดี
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)25/01/2560
An Empirical Analysis of the Pageview and Visit Duration of Pornography Websitesรศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
งานวิจัย (แนวทางที่ 2)29/05/2562
An Experimental Analysis on Pension Fund Asset Allocation: A case study of the Thai Government Pension Fund (Personal Investment Decisions Emerging Markets:Evidence from the Thai Governmnet Pension Fund)รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
Iain Clascher
David Hillier
Allan Hodgson
Suntharee Lhaopadchan
งานวิจัย (แนวทางที่ 1)06/05/2552
Analyzing Competition, Efficiency, and their Relationship in the Thai Property-Casualty Insurance Industryรศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์
งานวิจัย (แนวทางที่ 1)19/03/2551
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.