ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 0
เมื่อวาน : 0
สัปดาห์นี้ : 0
สัปดาห์ที่แล้ว : 463
เดือนนี้ : 0
เดือนที่แล้ว : 2,587
ทั้งหมด : 378,369
วันนี้ : 8
เมื่อวาน : 72
สัปดาห์นี้ : 135
สัปดาห์ที่แล้ว : 480
เดือนนี้ : 8
เดือนที่แล้ว : 1,920
ทั้งหมด : 232,793

โครงการวิจัยชี้นำสังคม

วัตถุประสงค์
        เพื่อเป็นการสนับสนุนให้แต่ละภาควิชา ทำโครงการวิจัยที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ของแต่ละภาควิชา ในการชี้นำถึงประเด็นปัญหา แก้ปัญหา หรือเสนอแนะแนวทาง ในประเด็นปัจจุบันทางด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคมในวงกว้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักการทั่วไป สำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยชี้นำสังคม
  • ให้การสนับสนุน 1 โครงการ ต่อภาควิชา ต่อปี
  • ระยะเวลาในการทำงานวิจัยทั้งโครงการไม่เกิน 1 ปี
  • คณะผู้วิจัยเสนอโครงการผ่านภาควิชา หากมีการเสนอโครงการมากกว่า 1 โครงการ ขอให้ภาควิชาเลือกโครงการที่ต้องการดำเนินโครงการก่อน เสนอมายังฝ่ายวิจัย
  • คณะผู้วิจัยได้ค่าตอบแทนรวมกันทั้งทีมวิจัย 30,000 บาท ต่อเดือน
  • ผู้วิจัยต้องเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนเป้าหมายและเก็บข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มสาธารณชนเป้าหมาย และรวมงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานนี้ ไว้ในงบประมาณโครงการ
  • งบประมาณ ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อโครงการ
  • ผู้วิจัยสามารถทำโครงการวิจัยชี้นำสังคม ได้ 1 โครงการในขณะใดขณะหนึ่ง

Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.