ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 126
เมื่อวาน : 91
สัปดาห์นี้ : 217
สัปดาห์ที่แล้ว : 1,262
เดือนนี้ : 5,186
เดือนที่แล้ว : 6,220
ทั้งหมด : 557,270
วันนี้ : 46
เมื่อวาน : 44
สัปดาห์นี้ : 90
สัปดาห์ที่แล้ว : 397
เดือนนี้ : 1,408
เดือนที่แล้ว : 1,857
ทั้งหมด : 271,542

การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

วัตถุประสงค์
        เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ยกระดับชื่อเสียงของคณะฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัย
  1. คณาจารย์กรอกแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเมื่อบทความวิจัยของคณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร โดยต้องยื่นหลักฐานการตีพิมพ์บทความวิจัยในแบบ Reprint ที่ระบุเลขที่ฉบับ เลขหน้า และปีที่ตีพิมพ์ในวารสาร
  2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ มีมติอนุมัติการสนับสนุน ฝ่ายวิจัยดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ และรายงานผลการตีพิมพ์ไปยังส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ในการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.