ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 81
เมื่อวาน : 442
สัปดาห์นี้ : 1,811
สัปดาห์ที่แล้ว : 3,120
เดือนนี้ : 6,107
เดือนที่แล้ว : 1,926
ทั้งหมด : 786,648
วันนี้ : 42
เมื่อวาน : 109
สัปดาห์นี้ : 418
สัปดาห์ที่แล้ว : 549
เดือนนี้ : 1,531
เดือนที่แล้ว : 2,681
ทั้งหมด : 317,569

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกจุฬาฯ

วัตถุประสงค์
        เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแสวงหาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันจะเป็นการยกระดับงานวิจัยของคณะฯ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัย
  1. คณาจารย์กรอกแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน พร้อมยื่นรายงานที่เป็นผลของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากแหล่งทุนว่าเป็นรายงานของโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยเงินสนับสนุนจะเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกจุฬาฯ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
  2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ มีมติอนุมัติการสนับสนุน ฝ่ายวิจัยดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ และรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ในการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.