ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 124
เมื่อวาน : 91
สัปดาห์นี้ : 215
สัปดาห์ที่แล้ว : 1,262
เดือนนี้ : 5,184
เดือนที่แล้ว : 6,220
ทั้งหมด : 557,268
วันนี้ : 46
เมื่อวาน : 44
สัปดาห์นี้ : 90
สัปดาห์ที่แล้ว : 397
เดือนนี้ : 1,408
เดือนที่แล้ว : 1,857
ทั้งหมด : 271,542

โครงการ Visiting Research Scholar

วัตถุประสงค์
        เพื่อสนับสนุนให้ภาควิชาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมทางด้านวิจัยและวิชาการ รวมถึงพัฒนางานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ ไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุน
  1. ภาควิชา เสนอโครงการ ซึ่งระบุชื่อและประวัติของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่จะมาเยือน วัตถุประสงค์ ระยะเวลา กิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญจะมาทำร่วมกับคณาจารย์ของภาควิชา ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานของภาควิชา งบประมาณ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการมาเยือน ได้แก่ การให้คำปรึกษา การบรรยาย การร่วมทำงานวิจัย การร่วมตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายวิจัย
  2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ
        ในการบรรยายและการให้คำปรึกษา  ผู้ประสานงานต้องนำส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และรายชื่อผู้ที่มาขอรับการปรึกษา (ดังแบบฟอร์มการบรรยายและแบบฟอร์มการขอรับการปรึกษา)


Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.