ฝ่ายวิจัย
แหล่งทุนของสมาคมนิสิตเก่าและศิษย์เก่าของคณะฯ
(ปิดรับสมัคร)

แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : 28
เมื่อวาน : 129
สัปดาห์นี้ : 157
สัปดาห์ที่แล้ว : 1,734
เดือนนี้ : 157
เดือนที่แล้ว : 4,150
ทั้งหมด : 734,246
วันนี้ : 28
เมื่อวาน : 83
สัปดาห์นี้ : 111
สัปดาห์ที่แล้ว : 849
เดือนนี้ : 111
เดือนที่แล้ว : 2,475
ทั้งหมด : 298,158

โครงการ Visiting Research Scholar

วัตถุประสงค์
        เพื่อสนับสนุนให้ภาควิชาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมทางด้านวิจัยและวิชาการ รวมถึงพัฒนางานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ ไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุน
  1. ภาควิชา เสนอโครงการ ซึ่งระบุชื่อและประวัติของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่จะมาเยือน วัตถุประสงค์ ระยะเวลา กิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญจะมาทำร่วมกับคณาจารย์ของภาควิชา ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานของภาควิชา งบประมาณ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการมาเยือน ได้แก่ การให้คำปรึกษา การบรรยาย การร่วมทำงานวิจัย การร่วมตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายวิจัย
  2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ
        ในการบรรยายและการให้คำปรึกษา  ผู้ประสานงานต้องนำส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และรายชื่อผู้ที่มาขอรับการปรึกษา (ดังแบบฟอร์มการบรรยายและแบบฟอร์มการขอรับการปรึกษา)


Copyright 2011, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, All Rights Reserved.